Leder du også efter den bedste og billigste fagforening og A-kasse så er du kommet til det rigtige sted. Vi har nemlig ikke bare samlet en liste over foreninger du kan melde dig ind i, men også alle lokale fagforeninger i Danmark.

Fagforening

På verdensplan er Danmark det land som har det største antal medlemmer som er fagligt organiserede. Danmark er dermed på førstepladsen når det drejer sig om organisationsprocent i forhold til resten af verden. Medlemstallene er fortsat stigende og det gælder også i fagforeninger for funktionærer.
Fagforeninger i dag er ikke blot røde faner og første maj – demonstrationer som mange måske forbinder med faglig organisering. Fagforeningerne i dag spiller andre roller i forhold til medlemmerne og i offentligheden. Det er ikke længere udelukkende begreber som solidaritet der er grundlag for faglig organisering, men også økonomiske årsager samt forsikringen og den sikkerhed det giver at blive medlem af en fagforening.

Generelt for alle fagforeninger i Danmark er, at de ikke modtager statsstøtte da det er private organisationer. Ledelsen vælges demokratisk ved, at man som medlem afgiver sin stemme

Det er en oplagt- og en rigtig god ide at blive meldt ind i en fagforening – andet kan ikke betale sig – uden et medlemskab mister du mange af de rettigheder og fordele på arbejdsmarkedet, som en fagforening kan være behjælpelig med.

Fagforening og medlemskontingent

Du betaler et medlemskontingent som er fagforeningens økonomiske grundlag og dette kontingentbeløb er fradragsberettiget, så du har mulighed for at trække det fra i skat. Der er store variationer i størrelsen af kontingentet og det afhænger af den fagforening du vælger at være medlem af.
En fagforening varetager dine interesser og sikrer dig gennem en overenskomst. Du får de bedst mulige løn – og arbejdsvilkår gennem regler for mindsteløn, opsigelsesfrister og arbejdsmiljø.

Samtidig varetages dine faglige og organisatoriske interesser der også styrker dit fag. Fagforeninger er som oftest opdelt efter brancher og agerer inden for mange forskellige fagområder. Derved skabes de mest optimale betingelser for dig som medlem. Kendetegnende for alle fagforeninger er tilbud om rådgivning inden for forskellige områder. Det kan være om din karriere, løn og ansættelsesvilkår eller muligheden for at deltage i faglige eller sociale arrangementer.

Efteruddannelse og kurser

Mange fagforeninger tilbyder efteruddannelse og kurser, så du kan holde dig ajour inden for dit fag. Det er dine uddannelsesmæssige behov og interesser som er i fokus. Du vil desuden kunne få andre medlemsfordele som f.eks. rabatter og tilbudsordninger som varierer for de forskellige fagforeninger.

Uoverensstemmelser mellem dig og din arbejdsgiver

Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og din arbejdsgiver om f.eks. løn- og ansættelsesvilkår er du godt stillet med en fagforening i ryggen. Konflikterne kan normalt løses gennem forhandlinger, men uenighederne kan også udløse større kollektive arbejdskonflikter. I sådanne tilfælde repræsenterer fagforeningen dig og dine interesser som medlem.

Billig fagforening

Opstår der problemer på din arbejdsplads er en dyr fagforening ikke afgørende for den hjælp du modtager.

Prisen på dit medlemskab er ikke vejledende for kvaliteten af de ydelser, du modtager fra din fagforening. Med en billig fagforening får du præcis de samme tilbud, som en dyr fagforening kan tilbyde.

Kig dig derfor godt for når du vælger et medlemskab. Du kan sparre meget årligt i udgifter til kontingent ved et billigt medlemskab.

Hvad er en fagforening?

En fagforening er et fagligt fællesskab for dig som arbejdstager og er med til at skabe din fagidentitet. Fællesskabet kan være med til at skabe sammenhængskraft i dit arbejdsliv, hvorved du ikke står alene med problemer på din arbejdsplads. Det faglige fællesskab er en sikring af dig til et godt arbejdsliv. Det er en forsikring, et socialt sikkerhedsnet og tryghed i din ansættelse.

Fagforeningen er også med til at give dig indflydelse på vigtige forhold på din arbejdsplads. Det giver større arbejdsglæde at have indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag, på personalepolitikken, på omstruktureringer og større omlægninger der påvirker din hverdag. Det er væsentlig med en åben kommunikation mellem de ansatte og ledelsen. Der er mange områder du skal informeres omkring – f.eks. økonomi eller hvis der skal indføres ny teknologi.

Klub for medlemmerne af fagforeningen

Mange arbejdspladser har en faglig klub for medlemmerne af fagforeningen. Det er et forum, hvor man kan drøfte arbejdsforhold og hvordan man kan styrke og forbedre dem. Med en faglig klub har du fingeren på pulsen og kan følge med i hvad der rør sig på din arbejdsplads. Sammen står man stærkere om hvilke krav der skal stilles til arbejdsgiveren.

Overenskomster – Hvad er det og hvad dækker det over

Hvis arbejdsgiveren ikke vil acceptere krav og ønsker til forbedringer af arbejdsvilkårene, har man retten til at strejke som medlem af en fagforening. Under en lovlig varslet strejke udbetaler fagforeningen strejkeunderstøttelse til sine medlemmer. Det er ofte i tilknytning til overenskomstforhandlinger at der ses konflikter mellem arbejdsmarkedets parter. Du mister retten til at strejke, hvis du i k k e er medlem af en fagforening.

Sædvanligvis forhandles der overenskomster hvert andet år og hvis parterne ikke kan komme til enighed er det muligt at benytte sig af strejkeretten og dermed nedlægge arbejdet. Arbejdsgivernes mulighed er at lave en såkaldt lock- out hvor arbejdspladsen lukker for medlemmer af fagforeningen.

Overenskomstforhandlinger handler om din hverdag på jobbet og vedrører vitale områder for dig; hvad skal du have i løn, hvor mange timer skal en arbejdsuge være, hvor mange ferieuger har du krav på, retten til pension, varsler for opsigelse og hvor lang en pause har du ret til i løbet af dagen og hvor mange.

Personlige problematikker

Det kan opstå alvorlige personlige problematikker som mobning, en usaglig afskedigelse, dårligt psykisk arbejdsmiljø, langtidssygdom og stress. I sådanne situationer vil du ofte mangle overskud og være sårbar.

Men du behøver ikke at være den svage part, for fagforeningen vil være klar med medarbejdere som vil gøre alt for at løse en eventuel konflikt. Det foregår i første omgang gennem mægling med arbejdsgiveren eller arbejdspladsen i en dialog. Fagforeningen har ofte en repræsentant på den enkelte arbejdsplads som kan mægle og tale din sag. Ellers kan du henvende dig direkte til fagforeningen. Fagforeningen er d i n aktør på arbejdspladsen, hvis arbejdsgiveren ikke overholder reglerne for den indgåede overenskomst.

Kan problemerne ikke løses gennem mægling får du juridisk bistand og din sag bliver ført i retten.

Hvad er en tværfaglig Fagforening?

En tværfaglig fagforening er for alle uanset hvilket arbejde og fag man arbejder inden for. Den er et supplement til den etablerede fagbevægelse og er politisk uafhængig uden tilknytning til noget politisk parti.

Medlemmerne kommer fra mange forskellige fagområder og er samlet i en organisation. Karakteristisk for de tværfaglige fagforeninger er at de kun indgår få eller slet ingen overenskomster. Desuden har de ofte sjældent en tillidsrepræsentant på arbejdspladserne. Med hensyn til overenskomster tages der udgangspunkt i de forhandlinger, som de traditionelle fagforeninger og arbejdsgivere har forhandlet på plads. Så du drager stadig fordel af de vilkår som er forhandlet igennem i den kollektive overenskomst.

En ting som adskiller de traditionelle fagforeninger som er fagspecialiserede og de tværfaglige fagforeninger er holdningen til strejkeretten. Strejkeretten bruges ikke af de tværfaglige fagforeninger som prioriterer dialog og forhandling. Endvidere kan de ikke føre sager ved arbejdsretten. Kontingentet er som regel lavere sammenlignet med de traditionelle fagforeninger.

Hvad gør fagforeningen for mig?

En fagforening varetager dine interesser som lønmodtager. Du kan få juridisk hjælp i tvister, hvor du f.eks. ikke har fået din løn eller der er tvivl om det saglige indhold i en uberettiget afskedigelse. I forbindelse med en arbejdsskade eller længerevarende sygdom, vil du også kunne trække på bistand fra din fagforening. Den juridiske bistand gælder på områder som ansættelse, opsigelse, løn, arbejdsskade og eventuelt patientklage.

Den fagforening du vælger arbejder dagligt for at du får de bedste betingelser i forbindelse med dit fag, dit arbejdsmiljø, din løn og dine kurser og efteruddannelse.  Du kan søge hjælp og vejledning i forbindelse med konkrete behov som du oplever i dit arbejdsliv. Det kan være det drejer sig om løn, orlov, ledighed, stress m.v. En fagforening indgår overenskomster og aftaler der sikrer dine vilkår i forhold til lønudvikling, arbejdstid, regler for barsel, børns sygedag og pensionsindbetaling m.m.

På de fleste arbejdspladser er der desuden en tillidsrepræsentant som er valgt af medarbejderne og som taler din sag, hvis der opstår problemer. Fagforeningen kan desuden give dig sparring på dine karrieremuligheder, hvor du kan booke en samtale med en konsulent og få personlig sparring på dine muligheder for job, uddannelse og kompetenceudvikling eller hente hjælp til din jobsøgning.

Lønsikring og tryghed via fagforening og a-kasse

Lønsikring, hvor du bevarer din indtægt, hvis du bliver ledig er et attraktivt tilbud. Hvis du mister dit job og du har tegnet en lønsikring, kan du få udbetalt op til 90 % af din løn.

Ved siden af den faglige tryghed du får fra fagforeningen og den individuelle sparring /service får du også masser af medlemsfordele med gode tilbud. Nogle fagforeninger tilbyder heltidsulykkesforsikringer som dækker dig hele døgnet alle steder i verden. Har du brug for en bilforsikring med særlige fordele eller en indboforsikring med gode dækninger er det også en mulighed. Er du interesseret i en god sommerferie i et lejet sommerhus vil der altid være et godt ferietilbud til dig og din familie.

Hvilken fagforening skal jeg vælge?

For at du kan udnytte dine medlemsfordele mest muligt er det en god ide at sikre, at den fagforening du vælger er bekendt med arbejdsvilkårene inden for dit område.

Du skal overveje med dig selv, om du vil i en fagspecialiseret fagforening som typisk er en af de traditionelle fagforeninger. Her får du forhandlet en overenskomst, der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads og kontingentet vil typisk være en smule højere end ved et medlemskab af en tværfaglig fagforening.

Betyder det noget for dig at være ideologisk uafhængig og fri af indflydelse fra politiske partier vil det være en god ide med en fagforening som er tværfaglig. Måske vil du vælge fagforening efter din religiøse overbevisning ?  Se på ydelserne i forhold til prisen og overvej hvad det er for krav d u stiller til et medlemskab af en fagforening. Som noget grundlæggende skal du vide at der ikke er noget krav om at være medlem af en fagforening. Du har frihed til at vælge den fagforening som passer til dig og dine behov.

Hvor mange fagforeninger er der i Danmark?

Der er rigtig mange fagforeninger i Danmark – der er de tværfaglige som optager medlemmer på tværs af uddannelse og arbejdsområde samt de fagspecifikke og specialiserede.

I alt er antallet af fagforeninger i Danmark ca. 50

Hvad er gule fagforennger?

Hvilken rolle spiller fagforeninger?

Fagforeningerne er også en politisk aktør der kan udøve påvirkning af regeringen og folketinget i forbindelse med lovgivningen og forvaltningen. Det handler her om at få en lovgivning som fremmer lønmodtagernes interesser. På den måde er fagforeningens rolle også at skabe bevægelse i samfundet.

Strejkevåbenet er en ret og et middel til at opnå bedre betingelser. Strejken s k a l være lovlig og reglerne for konflikt s k a l overholdes. Strejken varsles, og må ikke opstå spontant, da det er ulovligt. Under ulovlige strejker trækkes du som medarbejder i løn og i værste konsekvens kan der blive idømt bøder.

Kan man være medlem af to fagforeninger?

Nogle fagforeninger har forbud mod dobbelt medlemskab i deres vedtægter. Men generelt må du være medlem af det antal fagforeninger du har lyst til.

Spørg de fagforeninger du gerne vil meldes ind i om det er i orden med dobbelt medlemskab.